Laukkupalon kosteikkoalue

VIIVYTYS-hankkeessa on toteutettu kosteikkoalue Pylväsojan varrella olevalle Laukkupalon vanhalle maa-ainesten ottoalueelle. Suunnitelman on laatinut Merja Talvitie Maveplan Oy:ltä yhdessä alueen maanomistajien kanssa. 

Suunnitelman mukaisesti Isoluiskan valuma-alueen vedet on ohjattu kulkemaan altaiden kautta Pylväsojaan, jolloin maa-ainesten ottoalueen monttuihin jää valuma-alueen ravinteita ja kiintoainesta. Alueella havaittua raudan värjäämää vettä hillitään perustettavaan kosteikon rakenteisiin tehdyllä kalkkusuodatuspadolla.

Toteutettavan kohteen tavoitteena on vesiensuojelu ja tulvasuojelun edistäminen sekä alueen virkistyskäytön parantaminen. Suunnitelmassa on huomioitu luonnonmonimuotoisuus.

Havaintoja Laukkupalon kosteikolta 12.5.2020

Laukkupalo ilmakuva
Kuva: Ylivieskan kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy 2018