Meidän Kalajoki -hanke

Meidän Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella oli Ylivieskan kaupungin ympäristötoimen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Kalajokilaakson kuntien omistaman Vesikolmio Oy:n yhteistyössä käynnistämä hanke. Mukana toteutuksessa oli myös Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoita. Hanke sai ELY-keskuksen myöntämää rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hankkeen edetessä muodostettuun vesienhoitoryhmään kutsuttiin yhteistyökumppaneiksi Kalajoen vesistöalueen kunnat sekä muita eri alojen toimijoita, kuten yrityksiä ja järjestöjä. Lue myös hankkeen esite.

Kalajoelle perustettavan vesienhoitoryhmän tehtävänä on edistää vesienhoitoa koko valuma-alueella, neuvotella vesien käytöstä ja ideoida mahdollisuuksia parantaa Kalajoen yleistä arvostusta.

Vesienhoitoryhmä kokoontui kolme kertaa syyskuun 2013 loppuun kestävässä hankkeessa. Hankkeen etenemisestä pyrittiin tiedottamaan säännöllisesti tiedotusvälineissä ja Meidän Kalajoki -sivustolla. Kalajoki-tietoutta edistettiin lisäksi kokoamalla verkkosivuille tietopaketti vesistöstä, tarkkailuista ja vesienhoidosta sekä vierailemalla alueen kouluissa.

Meidän Kalajoki -hankkeen taustalla oli EU:n vesipuitedirektiivissä esitetty tavoite vesien hyvästä ekologisesta tilasta, mutta vähintään yhtä tärkeää on Kalajoen vesistöalueen kalastus- ja virkistyskäytön sekä maisemallisen arvon lisääminen niin luonnon kuin asukkaidenkin hyödyksi. Uimavesien laatu onkin ollut pääsääntöisesti hyvä, mutta alueellinen ympäristöhallinto on vuonna 2008 arvioinut Kalajoen ekologisen tilan monilta osin välttäväksi tai tyydyttäväksi. Merkittävimmin tilaa heikentää rehevöittävä ravinnekuormitus sekä kiintoainekuormitus. Myös happamuuspiikit ovat ajoittainen riski. Lisäksi joen yläosa on luokiteltu voimakkaasti muutetuksi vesistöksi säännöstelyjen vuoksi. Ainoastaan Reisjärvellä sijaitsevan Pitkäjärven tila todettiin vuonnta 2008 hyväksi. Vuoden 2013 luokituksessa joidenkin alueen vesistöjen tila on kohentunut, mutta suurin osa vesimuodostumista on yhä hyvää heikommassa tilassa.

Hankkeessa valmistuivat seuraavat raportit:

Meidän Kalajoki -hankkeen aikana verkkosivuille koottu tietopaketti on saatavilla myös tekstitiedostona. 

Hankkeen rahoittajat.