Vaikutusten arviointi

Suomen ympäristökeskus (SYKE) toteuttaa hankkeen aikana kohdealueiden vedenlaadun seurantaa. Seuranta toteutetaan vesinäytteenotolla, jossa mitataan veden laatua, ravinnepitoisuutta ja mm. metallipitoisuuksia. Seurannalla tutkitaan, miten perustettavat kosteikot vaikuttavat veden laatuun.

Vesinäytteet
Kuva: Ylivieskan kaupunki/Marika Lax