Tulvakartat

Tulvavaarakartat kuvaavat tulvaveden leviämistä ja eri suuruisten tulvien toistumisen todennäköisyyttä tietyllä alueella. Tulvariskikartat huomioivat myös tulvista aiheutuvat riskit esimerkiksi asutukselle ja yhteiskunnan eri toiminnoille kuten kouluille, sairaaloille sekä veden- ja sähkönjakelulle.

Tulvakarttoja on tähän mennessä laadittu useille tulvavaara-alueille Suomessa. Kartoitus on aloitettu alueilta, joilla tulvien aiheuttamat riskit ovat etukäteen arvioitu suurimmiksi. Tähän mennessä valmistuneet ympäristöhallinnon laatimat tulvakartat on julkaistu Tulvakarttapalvelussa.

Tulvakarttojen tulkinta

Tulvakartoilta voidaan tarkastella sitä, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Tulvakarttojen tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että kartoituksessa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan korkeudesta, joten vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella. Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäisikään rakennukselle saakka.

Tulvakarttoja laaditaan erisuuruisille tulville. Mitä suurempi tulva on kyseessä, sitä harvinaisempi se on. Tulvan toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, joka keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Esim. kerran 100 vuodessa toistuva (1/100a tai 1/100v) virtaama merkitään HQ 1/100. Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiintymiselle on 1 %.

TULVATIETO-hankkeen tulvakartat

TULVATIETO-hankkeessa on valmistunut uusia tulvakarttoja Alavieskaan, Ylivieskaan ja Pudasjärvelle. Näissä kunnissa kartoitettiin taajama-alueiden läpi virtaavia Kala- ja Iijoen pieniä sivu-uomia, joilla arvioitiin olevan merkitystä taajamien tulvariskiin. Tarkastelussa oli mukana sekä lumen sulamisesta aiheutuvat vesistötulvat että rankkasateiden aiheuttamat hulevesitulvat. Ylivieskan ja Pudasjärven tarkastelluissa uomissa hulevesitulva osoittautui jopa hieman lumen sulamistulvaa suuremmaksi.

Oheisissa kartoissa on esitetty samassa kartassa tulvan leviäminen keskiylivirtaama- eli MHQ-tilanteessa sekä HQ20 ja HQ100-tilanteissa. Katso kartat myös ELY-keskuksen TULVATIETO-sivustolla.