Hankkeet

Vuonna 2024 käynnissä olevat hankkeet: 

Mutkia Matkaan!

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläosalle suunnitellaan kolme vesiä viivyttävää ratkaisua sekä alemmaksi kaupungin metsämaalle suunnitellaan metsäinen kosteikkoalue. Metsätalousalueille on myös tarkoitus kartoittaa ja suunnitella metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja.

Hankkeen hankeaika on 09.01.2022 - 30.6.2024, ja sitä rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (70% valtionavustus).

Kalajokivarren pengerryspumppaamoiden sovellettavuus vesiensuojeluun

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Nivalan ja Ylivieskan aiemmin teetättämän ja Maveplan Oy:n laatiman selvityksen perusteella Kalajokivarren keskiosan pengerryspumppaamoja voitaisiin hyödyntää kuivatusvesien käsittelyssä ja näin Kalajokeen ja Perämereen kulkeutuvan ravinnekuormituksen pienentämisessä. Hankkeessa testataan erilaisia toimenpiteitä maatalouden kuivatusvesien käsittelyyn ja tämän myötä etsiä käyttökelpoisia tekniikoita kuivatusvesien ravinnekuorman ja mahdollisen happamuusongelman pienentämiseksi. Hankkeessa kehitettävät veden tilaa parantavat ratkaisut olisivat hyödynnettävissä myös muiden tulvasuojeltujen jokivarsien alueella.

Hanketta vetää Ylivieskan kaupungin ympäristöpalvelut. Hankkeen hankeaika on 27.11.2021 - 31.10.2024 ja sitä rahoittavat Ylivieskan ja Nivalan kaupungit sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (69% valtionavustus).

Katajaojan virtaa hilliten, vesien- ja tulvasuojelua edistäen - ilmastonmuutokseen sopeutuen!

Hankkeen tavoitteena on viivyttää Katajaojan valuma-alueen vesiä luontaisesti, edistäen samalla vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteita. Toimenpiteinä hankkeessa Katajaojan valuma-alueen yläosille suunnitellaan noin 50 metsätalousalueille kohdistuvaa toimenpidettä sekä priorisoidaan niistä noin 10 kohdetta toteuttamista varten. Hankkeessa myös suunnitellaan ja toteutetaan erikokoisia kosteikkoratkaisuja uoman varteen. 

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2023 - 30.11.2024 ja sitä rahoittavat Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (60% valtionavustus).

"Olen kymmenvuotias" - Kalajoen vesienhoitoryhmä kasvaa uudelle vuosikymmenelle

"Olen kymmenvuotias" - Kalajoen vesienhoitoryhmä kasvaa uudelle vuosikymmenelle -hanke jatkaa ja uudistaa vesienhoitoryhmän aikaisempaa työtä. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita on tiedottaa vesienhoitotyöstä, sen vaiheista ja saavutuksista sekä näköpiirissä olevista haasteista Kalajoen vesistöalueella. Hankkeessa myös parannetaan yhteistyötä ja aktivoidaan kuntia ja järjestöjä toimintaan vesien tilan parantamiseksi ja konkretisoidaan toimintaa pienen mittakaavan esimerkeillä.

Hanketta vetää Ylivieskan kaupungin ympäristöpalvelut. Hankkeen toteutusaika on 30.11.2022 - 15.11.2025 ja sille on myönnetty 57 500 euron avustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta (50% valtionavustus).

Hamarin kaupunkipuro

"Hamarissa puro solisee - ja kala kuohuissa nousee, viitasammakot sivusta seuraavat" -hankkeen tarkoituksena on luoda Hamarin voimalaitoksen kiertävä luonnonmukainen kaupunkipuro.

Hankkeen toteutusaika on 30.11.2022 - 15.11.2025 ja sitä rahoittavat Ylivieskan kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (53,55% valtionavustus) sekä Lapin ELY-keskus (50 % valtionavustus).

tehostamisohjelma logo

Ylivieska logoELY-logo