Pylväsojan alaosan elinympäristökunnostuksen yleisötilaisuus 19.10.

Pylväsojan alaosan elinympäristökunnostus -hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 19.10.2022 klo 17:00 alkaen Pylvään kylätalolla. Tilaisuudessa kerrotaan Pylväsojan alaosalle tehdyistä kunnostustoimenpiteistä ja niiden onnistumisesta. Paikalla hanketta esittelemässä ovat Ylivieskan kaupungin ja ProAgria Oulun edustajat.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lampinnevan ennallistamishankkeen kaivurityöt käynnistyivät maanantaina

Kuva: Maija Schuss, Ylivieskan kaupunki

Lampinnevan alueen ennallistamistyöt ovat käynnistyneet maanantaina 18.7.2022 sarkaojien täytöllä ja kaivinkone työskentelee alueella viikolla 29. Ojien täytön ansiosta vesi pääsee levittäytymään ennallistettavalle suoalueelle paremmin ja toimenpiteet hidastavat veden virtausta alueen läpi. Alueen ennallistamistöitä oli seuraamassa maanantaina Ylivieskan kaupungilta hankevastaava Maija Schuss.

Pylväsojan alaosan kunnostustyöt ovat edenneet hyvin

Ylivieskan Pylväsojan alaosalle on tehty kunnostussuunnitelma jo vuonna 2015. Työt puron kunnostamiseen lähtivät käyntiin viime vuonna talkoovoimin. Lokakuussa 2021 muodostettiin puron uomaan sankkotalkoilla ja traktoria apuna käyttäen kolme kutusoraikkoa. Kunnostustöitä uomassa jatkettiin nyt kesäkuussa kaivinkoneen avulla. Kaivinkone aloitti työnsä 15.6. työnjohtaja Heikki Tahkolan johdolla. Paikalla oli myös hankevastaava Maija Schuss Ylivieskan kaupungilta.

Kutsu Vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa - kestävän tuontannon kulmakivi -työpajaan Ylivieskaan 21.11.2019

Ylivieskassa järjestetään Vesien hallinta maa- ja metsätaloudessa - kestävän tuotannon kulmakivi -työpaja, joka on avoin kaikille kiinnostuneille.   

Aika: 21.11.2019 klo 12-16

Paikka: Ylivieskan kaupungintalo, valtuustosali (Kyöstintie 4, Ylivieska)

Työpaja sinulle, joka olet kiinnostunut oppimaan uusia keinoja maa- ja metsätalouden ympäristövaikutusten hallintaan.

Kohderyhmä Maa- ja metsätalouden harjoittajat, alan urakoitsijat, suunnittelijat, opiskelijat sekä viranomaiset ja asiantuntijat

Hydrologia-LIFE-hanke kunnostaa pienvesiä ja soita

Metsähallituksen luontopalvelut on käynnistänyt valtavan hankkeen, jossa turvataan soiden vesivarastoja ja kunnostetaan lintuvesiä sekä puroja. Tavoitteena on parantaa veden laatua sekä lisätä luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttömahdollisuuksia mm. tukkimalla ojia puuta huonosti tuottavilla suoalueilla. Vesien pidättäminen soilla edistää omalta osaltaan myös tulvasuojelua.

Pohjojärveen liittyvien suunnitelmien esittelytilaisuus

Pohjojärven jatkokunnostuksen suunnittelusta pidetään kolmas esittelytilaisuus tiistaina 14.3. klo. 18.30 Nivalan kaupungintalolla valtuustosalissa. Valmistuneet suunnitelmat esittelee Marko Ojamaa Maveplan Oy:stä. Suunnittelu koskee mm. järven itäpuolen maankuivatusvesien johtamista osittain järveä kiertävään pengerojaan sekä itä- ja länsipuolen pengerojien kunnostamista.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupungin tekninen johtaja Jouni Hautala, puh. 040 344 7301.

Tiedotushanke tulvavaaroista

Pohjois-Pohjanmaalla on useita alueita, joilla tulvat uhkaavat aika ajoin asutusta ja yritysten toimintaedellytyksiä. Lumien sulaminen ja jääpadot aiheuttavat tulvia erityisesti keväisin, mutta rankkasateet ja myrskyt voivat nostaa vedenkorkeuksia nopeasti kaikkina vuodenaikoina ja äkkiseltään arvaamattomilla tavoilla.

Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari

"Maaseudulla on tulevaisuus -seminaari kokoaa yhteen yhteistyöstä kiinnostuneet maatalous- ja maaseutuyrittäjät, maaseudulla toimivat organisaatiot ja yhteisöt sekä viranomaiset ja rahoittajat. Aamupäivän yhteisessä osuudessa keskitytään maatalouden ja maaseudun tulevaisuuden näkymiin sekä rahoitusmahdollisuuksiin. Iltapäivällä ovat vuorossa työpajatyyppiset teemalliset tuokiot, joihin osallistujat jakautuvat kiinnostuksensa mukaan.

Kunnostusta Vielä virtaa II -hankkeessa

Vielä virtaa II -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan syksyn aikana pienimuotoisia vesistökunnostuksia Kalajoen vesistöalueella. Kohteita on jo työn alla, mutta mukaan mahtuu vielä esimerkiksi kosteikkosuunnitelma tai muu vesiensuojelurakenteeseen liittyvä suunnitelma. Hankkeelle on saatu 50 % rahoitus ELY-keskukselta, ja sitä pääsee hyödyntämään 50 %:n omarahoitusosuutta ja/tai talkootyöosuutta vastaan.

Vesistöt ja jätevesiasiat kuntoon!

Yleisötilaisuuksissa Ylivieskassa ja Kalajoella on luvassa ProAgria Oulun asiantuntijoiden neuvontaa haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelystä sekä tietoa valuma-alueen ja yhteistyön merkityksestä vesistökunnostuksissa. Lisäksi Vielä virtaa -hanke kartoittaa paikallisia kohteita, joissa olisi tarvetta tai mahdollisuukisa vesistökunnostukselle.

Tilaisuudet järjestetään Ylivieskassa tiistaina 10.11. klo. 18-20 (Ylivieskan kaupungintalon valtuustosali) ja Kalajoella keskiviikkona 11.11. klo. 18-20 (Tapion Tupa).

Uudistuksia valtion kunnostusavustuksiin

Vesistökunnostuksiin liittyvä lainsäädäntö on uudistunut ja selkiytynyt valtion osallistumisen osalta. Valtion avustusta voi saada vesistöjen ja pienvesien käyttöä ja tilaa parantaviin sekä tulva- ja kuivuusriskiä vähentäviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi ELY-keskus voi jatkossa harkintansa mukaan myöntää avustusta yleiseen suunnitteluun, kunnostuksen vaikutusten seurantaan, vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen ja hankkeen esiselvitykseen. Tukea on saatavissa yleensä enintään 50 % kustannuksista, mutta talkootyöllä voidaan kattaa omarahoitusosuutta.

Kalajokilaakson happamien sulfaattimaiden kartoitus ja alueen pienvesien vesistötutkimukset ovat valmistuneet

Kalajokilaakson happamien sulfaattimaiden kartoitus ja alueen pienvesien vesistötutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimustulokset esitellään Maaperän ympäristölle ja elinkeinoille aiheuttamien happamuusriskien kartoitus Kalajoen vesistöalueella (MAHAKALA) –hankkeen loppuseminaarissa keskiviikkona 3.12.2014 klo 9.00 – 14.15. Seminaarissa kuullaan myös erilaisista happamuuden hallintakeinoista sekä riskialueiden viljelyn ja kuivatuksen tukimahdollisuuksista.

VYYHTI-hankkeen seminaareja marraskuussa

Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan (VYYHTI) -hanke on edistänyt pienimuotoisia vesistöjen kunnostushankkeita Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kahden vuoden ajan. Hanke päättyy vuoden loppuun mennessä. Marraskuussa järjestetään kaksi loppuseminaaria, toinen hankkeen eteläisellä ja toinen pohjoisella osa-alueella.

Seminaari Yhteistyöllä eteenpäin vesistöjen kunnostuksissa 19.11.2014 Lappajärven Kivitipussa (Nykäläntie 137) 

Ohjelmassa mm.

Meidän Kalajoki -hanke päättynyt - vesienhoitoryhmän toiminta jatkuu

Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin osana Meidän Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella -hanketta. Hankkeen päätyttyä ryhmä jatkaa toimintaansa neuvottelukuntana, jossa on mukana monialainen edustus vesienhoidon kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olevia toimijoita. Vesienhoitoryhmä pyrkii jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa neuvottelemaan vesien hoidosta ja käytöstä sekä etsimään tärkeille vesienhoitohankkeille toteuttajia ja rahoitusta.

Kalajoen vesienhoitoryhmän toinen kokous

Kalajoen vesienhoitoryhmän toinen kokous 13.6. jatkoi toiminnan esiselvitystyötä, tällä kertaa Haapajärvellä. Keskustelua käytiin ryhmän tulevasta toimintamallista sekä vesienhoidon toimenpiteistä, joita Kalajoen vesienhoitoryhmä voisi tulevaisuudessa edistää. Kokouksen jälkeen käytiin tutustumassa kahteen esimerkkikohteeseen. Kohteet olivat Nuijunjärvelle rakenteilla oleva kosteikko sekä Kuusaanjärvi, jota on kunnostettu jo aikaisemmin.

Sivusto julkaistu!

Meidän Kalajoki -hankkeen sivusto www.meidankalajoki.fi on nyt julkaistu ja kaikkien hyödynnettävissä. Uutta sivustoa ja sen keskustelu-osiota pyritään koko ajan kehittämään, ja palautetta otetaankin mielellään vastaan.