Kalajoen yhteistarkkailu

Kalajoen vesistöalueella toteutetaan vuosittain yhteistarkkailu, jossa selvitetään eri päästölähteiden vaikutusta vesistöön.  Kalajoen käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu tarkistetaan ja tarkennetaan kuuden vuoden välein. Yhteistarkkailua on toteutettu vuodesta 1977 lähtien, mutta tarkkailun sisältö on vaihdellut. Yhteistarkkailu on tuottanut tärkeää seurantatietoa Kalajoen tilasta, jota ei muutoin olisi saatu. Uusin tarkkailuohjelma astui voimaan vuonna 2013. Yhteistarkkailussa ovat mukana alueen yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, kahden alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen vaikutustarkkailu ja vuodesta 2013 lähtien myös valtion kalatalaousvelvoitteiden tarkkailu sekä Vestia Oy:n Kalajoen alueella sijaitsevat jätteenkäsittelyalueet. Kalajoelle suunniteltu Kalajokilaakson keskuspuhdistamo liittyy valmistuessaan yhteistarkkailuun. Lisäksi Hituran kaivoksella, Vapo Oy:n turvetuotantoalueilla sekä suljetuilla kaatopaikoilla suoritetaan omia erillistarkkailuja. Myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee seurantaa Kalajoen alueella.

Yhteistarkkailussa veden laatua tarkkaillaan vuosittain. Joka kolmas vuosi toteutetaan laaja tarkkailu, jossa näytteenottokohteita lisätään ja vedenlaadun lisäksi toteutetaan laajempi biologinen seuranta, johon lukeutuvat pohjaeläin-, piilevä-, kasviplanktonseurannat. Uudella ohjelmakaudella kalataloustarkkailua tehdään joka vuosi siten, eri osa-alueita painotetaan eri vuosina. Tarkkailut toteuttaa riippumaton konsulttiyritys.

Kalajoen tarkkailu

Kalajoen yhteistarkkailusta raportoidaan vuosittain. Raportit sisältävät kaikki seurantatiedot. Edellinen yhteistarkkailun ohjelmakausi kattoi vuodet 2006–2012. Vuosina 2008, 2011 ja 2014 toteutettiin ns. laaja vesistötarkkailu, jolloin veden laadun seurantapisteitä oli enemmän ja mukana olivat myös päällyslevien ja pohjaeläinlajiston tutkimus sekä koskipaikkojen kalaston tutkimus ja kalastustiedustelu.

 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2021: Käyttö- ja päästötarkkailu, kalataloustarkkailu
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2020
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2019
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2018
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2017
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2016
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2015
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2014 - vesistötarkkailu, liite 1 (tarkkailupisteet), liitteet 2.1, 2.2, 3.1 ja 3.2 (vedenlaatu), liitteet 4.1-4.2 ja 4.3-4.4 (Hituran kaivos), liitteet 5.1-5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ja 5.6 (uimavedenlaatu), liite 6, (kasviplankton), liite 7 (piilevät), liite 8 (pohjaeläimet)
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2013
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2011 – vesistötarkkailu, liite 1 (yhdyskuntajätevedet), liite 2 (vedenlaatu), liite 3 (pohjaeläimet), liite 4 (kalataloustarkkailu)
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2010 – vesistötarkkailu 
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2009 – vesistötarkkailu
 • Kalajoen yhteistarkkailu vuonna 2008 – vesistötarkkailu