Seuranta

Vesienhoidon suunnitteluun kuuluu olennaisesti vesien tilan seuranta. ELY-keskus suunnittelee yhteistyössä tarkkailuvelvollisten toiminnanharjoittajien kanssa seurantaohjelman, jonka puitteissa seurataan muun muassa kuormituksen ja muun ihmistoiminnan vaikutuksia vesistöihin. Seurannan toteutumisesta vastaavat siis omalta osaltaan ELY-keskus ja tarkkailuvelvoitteidensa puitteissa kuormitusta aiheuttavat toimijat kuten vesihuolto, teollisuus ja turvetuotantoalueet.

Seurantaan kuuluu veden laadusta kertovia kemiallisia ja fysikaalisia muuttujia sekä biologisia muuttujia, kuten levien, vesikasvien, pohjaeläimien sekä kalaston määrää ja koostumusta. Myös vesistön hydrologiaan ja rakenteeseen liittyy seurattavia tekijöitä (mm. vedenkorkeus, virtaama, syvyysvaihtelu, pohjan rakenne). Tietoja tarvitaan vesistöjen tilan selvittämiseksi, toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja kehityksen arvioimiseksi.

Jokaisen tarkkailupisteen yksityiskohtaiset tiedot ja tulokset on saatavilla HERTTA-tietokannasta kirjautumalla ympäristöhallinnon Avoin tieto -palveluun.