Kunnostukset

Kalajoen tilaa on pyritään parantamaan erilaisilla kunnostustoimenpiteillä. Kalataloudellisilla kunnostuksilla edistetään muun muassa lohikalojen, nahkiaisen ja ravun lisääntymisen onnistumista ja poikasten selviytymistä. Samalla monipuolistuvat myös monien muiden lajien elinympäristöt. Erityisesti järvillä kalastuksen ohella myös muiden virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen on korostunut. Yleensä edellytyksenä kunnostusten onnistumiselle on ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Tämä voidaan saavuttaa valuma-alueen kunnostuksilla, kuten kosteikoiden ja muiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamisella.

Pienimuotoisia vesienhoidon toimenpiteitä voi tehdä oikeastaan kuka tahansa. Toimenpiteet vaativat maa- ja vesialueiden omistajan tai omistajien luvan, mutta viranomaisten lupia ei pienempiin hankkeisiin välttämättä tarvita. Luvantarve riippuu lähinnä hankkeen vaikutuksista vesistön käyttöön, vedenlaatuun ja luontoarvoihin. Kunnostustoimenpiteistä tulee kuitenkin ilmoittaa ELY-keskukselle, joka arvioi myös esimerkiksi vesilain mukaisen luvan tarpeen. Lupa tarvitaan todennäköisesti ainakin suurempiin ruoppauksiin ja toimenpiteisiin, joissa vedenkorkeus tai virtaama muuttuu. Koneurakoinneissa voidaan tarvita myös ympäristölupa, jota haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vesistön kunnostus kannattaakin aloittaa hyvällä suunnittelulla sekä omistus- ja lupa-asioiden kartoittamisella.

Vesialueen omistajien yhteystietoja voi tiedustella kunnasta tai maanmittaustoimistosta

Eri osapuolien toiveiden kartoitus ja kunnostussuunnitelman kirjaaminen kuuluvat hyvään valmisteluun. Omasta vesistöstä kannattaa hankkia hyvät tiedot. Hankkeita voi olla käynnissä tai suunnitteilla useita ja mahdolliset päällekkäisyydet kannattaakin selvittää etukäteen. Myös kaavoitus sekä mahdolliset suojelualueet ja uhanalaisten lajien esiintymät voivat vaikuttaa siihen, millaisia toimenpiteitä vesistössä voidaan tehdä. Vielä ennen kunnostukseen ryhtymistä on hyvä kysyä asiantuntijan mielipidettä suunnitelmiin, jotta lopputulos palvelisi tarkoitustaan mahdollisimman hyvin. Apua ja neuvoja saa muun muassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä ELY-keskuksesta ja vaikkapa kalatalouskeskuksesta, ProAgria-keskuksista tai metsätalousasioissa Metsäkeskuksesta.

Yhdistysten ja järjestäytyneiden osakaskuntien on mahdollista hakea hankkeisiin rahoitusta eri kanavista. Kuitenkin talkooporukallakin voidaan saada paljon aikaan, ja se on usein myös yksinkertaisin vaihtoehto.

Maisema Kiusaanjärvestä.

Lue lisää: