Turvetuotannon vesiensuojelu

Turvetuotantoalueilta valuu vesistöön kiintoai­netta, humusta, ravinteita ja rautaa. Määrät ovat koko vesistön mittakaavassa pieniä, mutta paikal­lisesti vaikutukset veden laatuun voivat olla merkittäviä.Turvetuotantoyhtiöt tarkkailevat turpeen noston vaikutuksia veden laatuun ja ekologiaan ympäristölupaehtojen mukaisesti. Turvetuotannon vesiensuojelu.

Turvetuotannon vesistökuormitusta voidaan vähen­tää erilaisilla rakenteilla, jotka estävät kiinto­aineen kulkeutumisen vesistöön.

Turvetuotanto­alueelta valuvat vedet voidaan johtaa laskeutus­altaaseen, jonka pohjalle kiintoaine kertyy, ja josta sitä voidaan tarvittaessa poistaa. Kasvillisuuden peittämä pinta­valutuskenttä puolestaan suodattaa valuma­vedestä kiintoaineen lisäksi ravin- teita ja rautaa. Turve­tuo­tan­toalueiden vesiä voidaan puhdistaa myös kemial­lisilla menetelmillä, jotka perus­tuvat eri kemi­kaalien kykyyn saostaa veteen liuenneita aineita, kuten ravinteita ja rautaa. Saostuneet aineet poistuvat vedestä laskeutu­malla pohjaan. Lisäksi turvetuotantoalueiden kiintoaine­kuor­mi­tuk­seen voi­daan vaikuttaa suun­nit­telemalla kuor­mitusta vähen­täviä ojitus­rakenteita ja säätämällä ojien virtaamaa. Uusia menetelmiä kehitellään myös jatkuvasti.

Kalajoen valuma-alueella yleisin turvetuotannon vesiensuojelu- menetelmä on vuonna 2013 pintavalutuskenttä, joka on kesä- aikaan käsittelymenetelmänä 1271 hehtaarin kuivatusvesille. Laskeutusallas on puolestaan käytössä 123 tuotantohehtaarin ja virtaamansäätömahdollisuudella varustettu laskeutusallas 248 hehtaarin kuivatusvesille. Talviaikaan vastaavat määrät ovat 1025, 322 ja 248 hehtaaria turvetuotantoalaa.

Turvetuotantoalueiden jälkikäytön suunnittelu on olennainen osa vesien­hoitoa. Käytöstä poistuneiden turvetuotantoalojen päästöt ovat aluksi lähes samaa luokkaa kuin aktiivisten turvetuotantoalojen, mutta päästöt pienenevät, kun kasvillisuus pikku hiljaa peittää alueen. Käytöstä poistuneille turvetuotantoalueille voidaan myös monessa tapauk­sessa perustaa esimerkiksi monivaikutteinen kosteikko.

Lisätietoja: