Alueellinen vesienhoitotyö

Vesienhoidon tarkoituksena on parantaa vesistöjen tilaa niin vedenlaadun kuin ekologiankin osalta. Suomi on jaettu luonnontieteellisin perustein kahdeksaan vesienhoitoalueeseen. Kalajoki sijoittuu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen eteläisimpään osaan. Vesienhoidosta annetun lain mukaisten tavoitteiden edistämiseksi jokaiselle vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma, joka tarkistetaan ja päivitetään määräajoin. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa vähintään hyvä tila. Toimenpiteet voivat vaikuttaa suoraan vesistössä tai valuma-alueella tai ne voivat tarkoittaa ohjausta, rahoituksellisia toimia sekä tutkimusta ja kehittämistä. Tavoitteena koko Suomessa oli vesistöjen hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Esimerkiksi Kalajoen vesistöalueella tavoitteelle on annettu lisäaikaa.

Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä. Toiminnassa otetaan huomioon vedenlaadun ohella vesien riittävyys ja kestävä käyttö, virkistyskäyttö sekä vesiekosysteemien ja kosteikkojen suojelu. Vesienhoitoon liittyvistä toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin vesistöaluekohtaisessa vesienhoitosuunnitelmaan liittyvässä toimenpideohjelmassa.

Vesienhoito tarkoittaa toimenpiteitä, joilla vähennetään vesistöihin kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta tai muuta haitallista kuormitusta, ja joilla parannetaan kalaston ja muiden eliöiden tarvitsemien elinympäristöjen laatua. Vesienhoidon suunnittelutyön tekee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, mutta suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään laajaa yhteistyötä ja osallistumista. Esimerkiksi Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella toimii oma monialainen vesienhoidon yhteistyöryhmä, joka ottaa kantaa vesienhoidon suunnitelmiin. Yhteistyöryhmään kuuluu monia alueellisia toimijoita ja kansalaisjärjestöjä. Edustettuina ovat muun muassa kunnat, valtio, tutkimuslaitokset, teollisuus, elinkeinot, järjestöt, kalastusalueet sekä vesialueiden omistajat ja käyttäjät. Lisäksi vesienhoitosuunnitelman tarkistamisen yhteydessä järjestetään yleinen kuuleminen, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vesienhoidon keskeisiin kysymyksiin. Tavallisen kansalaisen on mahdollista olla mukana vesienhoitotyössä vesienhoidon yhteistyöryhmän jäsenten kautta sekä hyödyntämällä tiedotteita ja palautemahdollisuutta.

Vesienhoitotyötä tuodaan alueelliselta tasolta paikalliselle tasolle, kun Kalajoen vesistöalueelle perustetaan vesienhoitoryhmä. Vesienhoitoryhmän tavoitteena on luoda edellytyksiä paikallisille vesistöjen kunnostus- ja hoitohankkeille. Vesienhoitoryhmä toimii myös vaikutuskanavana paikallisille toimijoille ja vesienhoidosta kiinnostuneille.

Lue lisää:

  › Vaikuta vesiin - Miten parannamme vesien ja Itämeren tilaa, miten hallitsemme tulvia? (ymparisto.fi)

  › Vesistökunnostusverkosto