Lampinnevan ennallistaminen

Lampinnevan ennallistaminen, Maija Schuss

Kuva: Maija Schuss, Ylivieskan kaupunki


Lampinnevan alue sijaitsee Ylivieskan kaakkoisosassa Lapinjärven pohjoisrannalla. Ennallistettava alueen kokonaispinta-ala on hieman alle 10 ha. Lampinnevan ennallistettava suoalue on aikanaan ojitettu, ja hankkeen aikana alue pyritään palauttamaan takaisin avonaiseksi ja luonnontilaisen kaltaiseksi suoksi.

Ennallistamistöissä kaivinkoneen avulla on täytetty ennallistettavan alueen sarkaojat, kaivettu suon pohjoisrajalle ojat suojelemaan naapurikiinteistön ojitettua metsäaluetta sekä muodostettu alueelle laskeutusallas, johon johdetaan alueen lounaisrajalta Lampinjärveen laskevan valtaojan vedet. Kaivinkoneen avulla on myös maisemoitu alueen rajalla olevan hiihtoladun ympäristössä olevat kivenlohkareet luonnollisemman näköiseksi. Konetöillä pyrittiin palauttamaan suon vesitalous lähemmäksi sen luonnollista, ojitusta edeltävää tilaa, lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta ja edistää alueen virkistysarvoja. Lampinnevan palauttaminen suoksi palvelee myös vesiensuojelun tavoitteita. Kun Lampinnevan suoalue on ennallistettu ja sen kautta johdetaan alueen ojitusvesiä, veden kulku hidastuu, tulvahuiput madaltuvat ja suoalue sitoo vedestä kiintoainesta sekä ravinteita.

Lampinnevan alueen ennallistamissuunnitelmasta ja toteutuksesta vastasivat Ylivieskan kaupunki ja Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry. Hankkeelle on myönnetty 15 200 euroa Helmi elinympäristöohjelman rahoitusta, joka vastaa 80 % hankkeesta aiheutuneita kustannuksista. Helmi-ohjelma on merkittävä panostus Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Soiden ennallistaminen on yksi Helmi-ohjelman elinympäristöteemoista, ja Lampinnevan ennallistaminen edistää tällaisen suoelinympäristön tilaa. Vaikka hankealue on pinta-alallisesti pieni, voidaan siitä huolimatta arvioida, että suon ennallistaminen lisää alueen luonnon monimuotoisuutta sekä varsinaisen hankealueen luontoarvoja.

Hankkeen toteutusaika on 30.11.2021 - 31.10.2023. Hanke saatiin kuitenkin valmiiksi ennakoitua nopeammin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta: Ympäristöasiantuntija Maija Schuss, puh 044 4294 470, maija.schuss [at] ylivieska.fi (maija[dot]schuss[at]ylivieska[dot]fi)

Tiedote hankkeen kaivuritöiden alkamisesta.

Lehtijuttu Lampinnevan ennallistamisesta Metsänomistajat lehdessä luettavissa täällä.

Tiedote hankkeen loppumisesta.

     ylivieska              Helmi logo              Ely logo