Kalajoen lajisto

Kalajoen vesistöalueen joet ja järvet tarjoavat elinympäristön lukuisille vesielämään sopeutuneille eläimille, kasveille ja muille eliöille. Järvien ja virtavesien lajit poikkeavat joiltain osin toisistaan, sillä virtaava vesi ja kuohuvat kosket asettavat eliöille erityisiä vaatimuksia. Järvien rantavesissä puolestaan runsas vesikasvillisuus tarjoaa suojaa ja ravintoa. Vesimuodostumien rannoilla viihtyy monimuotoinen rantakasvillisuus ja linnusto. Virtavedet - joet ja purot - toimivat myös joidenkin vesilajien leviämisreitteinä järvialtaiden välillä. Monet vaelluskalat voivat puolestaan hyödyntää sekä meren että virtavesien parhaat puolet lisääntyessään suojaisissa joissa ja puroissa, ja kasvaessaan aikuisiksi meren antimilla.

Eliöyhteisön rakenteeseen vaikuttavat niin kemialliset kuin fysikaalisetkin tekijät. Kemiallisiin tekijöihin luetaan vedenlaatu, kuten ravinteisuus ja happamuus, ja fysikaalisiin tekijöihin esimerkiksi veden virtausnopeus, syvyys, kosken kivien koko ja sammaleen määrä. Kalajoen vesistöalueen virtavesien rakenne vesieliöiden elinympäristönä on yksipuolistunut erilaisten vesistöjärjestelyiden seurauksena. Etenkin pienten virtavesien ekologista tilaa heikentää lisäksi liettyminen. Nykyisin Kalajoen alaosa ja Siiponjoki on suojeltu koskiensuojelulailla. Lisäksi Kalajoen suisto ja Siiponjoki kuuluvat Natura 2000 suojelualueverkostoon.

Kalajoen kalat
Kalajoen eliöyhteisö

Median artikkeleita kalastuksesta


Kuva Kalajoen kasvilajistosta