Tulvariskien hallinta ja ennakointi

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja ja parantaa varautumista tulviin. Vahinkojen vähentämisessä keskeistä on ennaltaehkäisy ja toimintojen sijoittamisen hyvä suunnittelu. Tulviin varautuminen on monialaista yhteistyötä, jossa väestön turvallisuuden, välttämättömien palveluiden ja  elinkeinojen turvaaminen sekä viranomaisyhteistyön toimivuus ovat äkillisessä tilanteessa ensisijaisia. Tulvien hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet tulee myös sovittaa yhteen vesistön muun käytön ja suojelun kanssa. Esimerkiksi maankäytön suunnittelussa tämä tarkoittaa sitä, että käyttö suunnitellaan paikan ominaisuuksien mukaan eikä päinvastoin, sillä uusia tulvariskialueita ei haluta enää rakentaa. Muita tulvariskien hallinnan suunnittelussa huomioitavia tärkeitä tekijöitä ovat kulttuuriperinnön suojelu sekä vesien tilan heikkenemisen estäminen.

ELY on tehnyt tulvavaaraa kuvaavat kartat Kalajoen ala- ja keskiosille, Haapajärven taajamalle ja Nivalan Pidisjärvelle sekä Malisjoelle. Tulvakartoilta voi tarkastella keskimäärin kerran 20 vuodessa, kerran 50 vuodessa, kerran 100 vuodessa, kerran 250 vuodessa ja kerran 1000 vuodessa toistuvan vesistötulvan leviämistä. Kartat kuvaavat avovesitilannetta, ja esimerkiksi jääpatojen aiheuttamien tulvien ennakointi on vaikeaa. Kartoissa näkyy myös penkereillä tulvilta suojatut alueet. Tulvakarttapalvelussa voi tarkastella tulvariskialueiden lisäksi mm. havaittuja tulvia. Kartan tekijät muistuttavat, että tulvavahinkoja voi sattua tulvakarttojen ulkopuolellakin.

Tulvasuojelun tarpeet huomioidaan Kalajoen vesistöalueella kokonaisuutena, mutta suurin tarve tulvasuojelun suunnittelulle on niin sanotuilla merkittävillä tulvariskialueilla. Kalajoen vesistöalueella merkittäväksi nimetty tulvariskialue on Alavieskan ja Ylivieskan välisellä osuudella. Merkittävyyden arvioinnissa on otettu huomioon tulvan laajuuden lisäksi tulvasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen suuruus. Alueen tulvien hillitsemiseksi on perustettu tulvariskien hallintalain mukainen tulvaryhmä. Tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa koskevat selvitykset, asettaa tavoitteita tulvariskien hallitsemiseksi sekä hyväksyä suunnitelma ja siihen sisältyvät toimenpide-ehdotukset. Tämän tulee tapahtua vuorovaikutuksessa viranomaisten, elinkeinojen harjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asian kanssa tekemisissä olevien järjestöjen kanssa. Tulvaryhmän nimeää Maa- ja metsätalousministeriö maakunnan liiton esityksestä. Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostona sivun alalaidassa.

Kotitaloudet vastaavat omien talojensa suojaamisesta tulvaa vastaan viime kädessä itse. Ohjeita ja oppaita tulviin varautumiseksi on koottu esimerkiksi Tulvakeskuksen sivuille sekä pelastuslaitoksen Pientalon tulvaturvallisuusoppaaseen.

Alikulku tulva-aikaan