Meidän Kalajoki -hanke päättynyt - vesienhoitoryhmän toiminta jatkuu

Kalajoen vesienhoitoryhmä perustettiin osana Meidän Kalajoki – Vesienhoito käytännön työnä Kalajoen valuma-alueella -hanketta. Hankkeen päätyttyä ryhmä jatkaa toimintaansa neuvottelukuntana, jossa on mukana monialainen edustus vesienhoidon kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olevia toimijoita. Vesienhoitoryhmä pyrkii jatkossa kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa neuvottelemaan vesien hoidosta ja käytöstä sekä etsimään tärkeille vesienhoitohankkeille toteuttajia ja rahoitusta. Kalajoen vesienhoitoryhmä kokoontui Vesikolmio Oy:n koolle kutsumana vielä marraskuussa 2013. Sen jälkeen vetovastuuta siirretään kunnille.

Ryhmän tulevan työskentelyn pohjan muodostavat hankkeen aikana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä monitavoitearvioinnissa tunnistetut tavoitteet ja arvot. Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat Kalajoen hyvä ekologinen tila, virkistyskäytön parantaminen, tulvariskien hallinta sekä tietoisuuden ja yhteensovittamisen edistäminen vesienhoidossa. Lisäksi ryhmä nimesi toimenpiteitä, joilla näitä tavoitteita voidaan edistää. Toimenpiteitä arvioitiin muun muassa niiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta.

Vesienhoitoryhmä on uudenlainen yhteistyön muoto tällä alueella.  Uusia yhteistyön muotoja ja uusia toimijoita tarvitaankin, jotta vesien tila paranisi. Lokakuussa 2013 ilmestyneessä ekologisen tilan luokittelussa Kalajoen vesistöalueen tila on eräiden sivu-uomien ja järvien osalta kohentunut verrattuna aikaisempaan vuonna 2008 julkaistuun luokitteluun. Kalajoki on kuitenkin edelleen pääosin tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Työ vesienhoidon kehittämiseksi jatkuu niin Kalajoen vesistöalueella kuin koko Pohjois-Pohjanmaalla. Tulevaisuudessa ajankohtaiseksi voi tulla muun muassa kysymys vesiensuojeluyhdistyksen tai -yhdistysten perustamisesta eri osissa Pohjois-Pohjanmaata.