Kirjallisuutta

Ahola, M. ja Havumäki, M. (toim.) 2008. Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajille. Ympäristöopas 2008. 89 s.

Alajoki, S. 2005. Kirkolta kareille. Ylivieskan seutukunnan kulttuuriympäristöstä. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen julkaisuja 22.

Aronsuu, K. ja Wennman, K. 2012. Vesirakentamisen ja säännöstelyn sekä niihin liittyvien kompensaatiotoimenpiteiden vaikutukset Kalajoen kala-, nahkiais- ja rapukantoihin. Yhteenveto vuosien 1978–2010 velvoitetarkkailujen tuloksista. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Elinvoimaa alueelle 5/2012.

Aulaskari, H., Koivuranta, M., Laitinen, L., Marttinen, M., Samanen K. ja Böhling, P. (toim.) 2008. Purot – elävää maaseutua. Purokunnostusopas. Maa- ja metsätalousministeriö. Rakennuspaino Oy. 60 s.

Eloranta, A. 2010. Virtavesien kunnostus. Kalatalouden keskusliiton julkaisu nro. 165. 278 s.

Javanainen, K., Kemppainen, R., Orjala, M., Perkonoja, M. ja Saarni, K. 2013. Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin. Ohjeita ranta-alueiden hoitoon. Varsinais-Suomen ELY-keskus. Opas 3/2013.

Leppiniemi, O. 2014. Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen. Opas 3/2014. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Martinmäki, K., Hellsten, S., Visuri, M., Ulvi, T. ja Aronsuu, K. 2008. Ekologisen tilan ja virkistyskäytön parantamismahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen säännöstelemissä järvissä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2008.

Nikula, A. 2013. Pohjois-Pohjanmaan turveuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2012. Pöyry Finland Oy.

Näreaho, T., Jormola, J., Laitinen, L. ja Sarvilinna, A. 2006. Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito.  Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 52/2006.

Sarvilinna, A. ja Sammalkorpi, I. 2010. Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 2010. 64 s.

Savolainen, M. ja Leiviskä, P. 2008. Kalajoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja 2/2008.

Ulvi, T. ja Lakso, E. (toim.) 2005. Järvien kunnostus. Suomen ympäristökeskus. Ympäristöopas 114. 336 s.