Pylväsojan konekunnostustyöt alkavat 15.6.

Pylväsojan uoman kaivinkonetyöt aloitetaan keskiviikkona 15.6.2022. Hankkeeseen kuuluvat konekunnostamistyöt valmistuvat perjantaihin 17.6.2022 mennessä. Kunnostustoimenpiteenä Pylväsojan uomaan tehdään kivisiä virranohjaimia, soraistuksia sekä tarvittaessa rantapengerten suojaamista mm. kiveämällä. Kunnostusalue ulottuu Lentokentäntien sillalta Kalajokeen laskevalle suulle. Pylväsojassa on tehty talkoilla kunnostustöitä jo viime vuoden aikana kutusorastuksilla ja töitä jatketaan tänä vuonna konekunnostuksilla ja sorastuksilla. Konekunnostustyöt tähtäävät lisäämään uoman ja sen virtaaman monimuotoisuutta. Tämä toteutetaan poikaskivikoita muodostamalla sekä sijoittamalla uomaan isoja kiviä ja lohkareita kalojen suojapaikoiksi.