Mutkia matkaan! -hankkeessa on saatu suunniteltua Salmelanojalle vesiä viivyttäviä ratkaisuja

Salmelanoja, Maija Schuss

Salmelanojan varrelta. Kuva: Maija Schuss

Mutkia matkaan! -hanke pyrkii parantamaan Salmelanojan vesien hallintaa
vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja
tulvariskien hallinnan hyväksi. Hankkeen tavoitteena on edistää vesienhoidon
ja tulvansuojelun tavoitteita sekä parantaa laajalti ojitetun valuma-alueen
luonnon monimuotoisuutta.

Salmelanoja yhtyy alaosassaan Katajaojaan, mitä pitkin sivu-uomien vedet laskevat yhdessä Kalajokeen, valtakunnallisesti merkittävälle tulvariskialueelle. Salmelanojan tilanne on ollut haasteellinen etenkin tulva-aikoina. Pahimmillaan joitakin asuinrakennuksia on jouduttu suojaamaan Toivonpuistossa, minkä lisäksi tulvavedet ovat uhanneet alaosalla sijaitsevia teollisuuslaitoksia. Ylivieskan kaupunki on aiempina vuosina selvittänyt mahdollisuuksia toteuttaa Salmelanojan alueella vesienhoidon ja tulvasuojelun kannalta käyttökelpoisia ratkaisuja. Se onkin saanut Soilcon Oy:ltä ja FCG Oy:ltä selvitykset mahdollisista toimenpiteistä, joita alueella voitaisiin lähteä toteuttamaan. Selvityksissä on tulvariskien hallitsemiseksi esitetty vesiä viivyttäviä ratkaisuja Salmelanojan alueelle. Näillä ratkaisuilla pystyttäisiin saamaan alueella positiivisia vaikutuksia sekä vesienhoidon että tulvasuojelun kannalta.

Salmelanojan alueelle on siis ollut vahva tarve toteuttaa vesiä viivyttäviä ratkaisuja ja tämän seurauksena Ylivieskan kaupunki lähti hakemaan alueelle hankerahoitusta vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteiden toteuttamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 12.04.2022 myöntänyt vesien- ja ympäristönhoidon edistämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisesti Salmelanojalle 135 240 euron valtionavustuksen Mutkia matkaan – Salmelanojan vesien hallinta, vesiä viivyttämällä ja luonnonmukaisesti varastoimalla, vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan hyväksi -hanketta varten. Mutkia Matkaan -hanke on lähtenyt liikkeelle viime vuoden aikana ja nyt hankkeessa on Maveplan Oy:n ja Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n suunnittelijoiden avulla saatu kaksi vesien viivytykseen tähtäävää suunnitelmaa Salmelanojan alueelle. Hankkeen toimenpiteitä on tarkoitus lähteä toteuttamaan kesällä 2023.

Toimenpiteenä Salmelanojan yläjuoksulle on suunniteltu kolme vesiä viivyttävää ratkaisua, joissa vedet voisivat hallitusti nousta metsäojissa tulva-aikoina, aiheuttamatta kuitenkaan haittaa metsänkasvulle. Kohteisiin on suunniteltu pohjakynnysratkaisut, joilla vesi saadaan pysymään nykyisellä tasolla normaalitilanteessa, mutta nostamaan vettä ylivirtaama-aikoina alueen metsäojiin ja näin viivyttämään vettä alueella hallitusti.

Näiden toimenpiteiden lisäksi alajuoksulle kaupungin omistamalle metsämaalle on suunniteltu metsäinen kosteikkoalue. Tämä kosteikkoalue tulisi sijaitsemaan kaupungin eteläpuolella Konttisuon alueella. Alueelle johdettaisiin vettä Salmelanojasta rakennettavan johtouoman avulla. Kohteen lähtökohtana on, että vedet voivat viipyä siellä pidempään ja antaa kohteen kehittyä luonnon monimuotoisuuden ehdoilla. Vesi saisi kulkea alueen läpi ja se palautuisi Salmiperän kautta kulkevan uoman kautta takaisin Salmelanojaan. Suunniteltu kosteikkoalue sijaitsee valtion rautatie ja autotien vierellä, ja näiden rakenteiden suojelemiseksi kosteikon pohjoispuolelle on suunniteltu suojapenger.

Salmelanojan valuma-alue on keski- ja yläosiltaan lähes yksinomaan metsätalousaluetta. Näille metsäalueille on hankkeessa myös kartoitettu ja suunniteltu metsäojien varteen sijoittuvia vesienhoidollisia ratkaisuja, joilla myös viivytetään vesien purkautumista Salmelanojan pääuomaan. Suunnitelmassa ehdotettuja ratkaisuja ovat soiden ennallistaminen, kaksitasouomat sekä laskeutusaltaat ja putkipadot.

Hanketta rahoittaa Ylivieskan kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (70 % valtionavustus). Avustettavan hankkeen toteutusaika on 09.01.2022 – 31.10.2023.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lisätietoja asiassa antaa:
Maija Schuss
ympäristöasiantuntija
Puh. 044 4294 470 maija.schuss [at] ylivieska.fi

Joonaanlampi, Maija Schuss

Joonaanlampi. Kuva: Maija Schuss