Puron kunnostus

Puron ekologista tilaa ja maisemallista arvoa voidaan merkittävästi parantaa kunnostamalla. Kunnostus edistää vesistössä haittaa aiheuttavien aineiden pidättäytymistä syvänteisiin tai kasvillisuuteen. Luonnonmukainen tai sen kaltainen puro tasaa myös virtaaman vaihteluita, sillä mutkaisessa purossa veden on kuljettava pidempi matka ennen kuin se laskee pääuomaan. Lisäksi koskipaikkojen kanssa vuorottelevat suvannot hidastavat veden virtausnopeutta. Kunnostyksen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon niin maankuivatustarpeet, kalatalous, ekologia kuin maisema-arvotkin. 

Luonnontilaisessa purossa uoman rakenne ja virtausolosuhteet vaihtelevat, mutta vettä riittää ympäri vuoden rantakasvillisuuden reunustamassa mutkittelevassa uomassa. Luonnontilaisen kaltaisen puron voi tunnistaa myös uomassa olevista kivistä, soraikoista ja puuaineksesta. Ne tarjoavat lisääntymis- ja suojapaikkoja sekä ravintoa monimuotoiselle lajistolle. Kalajokeenkin laskeviin puroihin kudulle pyrkii muun muassa taimen. Pienissä virtavesissä elävää harjusta esiintyy vielä tietyissä Kalajoen sivu-uomissa. Puroissa on mahdollisuuksia myös rapukannan kehittämiselle.

Puron kunnostus

Toimenpiteet

Peratun joen tai puron syvyys- ja virtausolosuhteita voidaan monipuolistaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten rakentamalla kivistä koskikynnyksiä, kaivamalla syvänteitä ja sijoittamalla uomaan erikokoisia suojakiviä. Eri tavoin uoman reunamille tai hajautetusti uomaan sijoitetut kivet voivat toimia virranohjaimina, suojata rantaa kulumiselta ja toisaalta tarjota suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille ja muille eliöille. Kutusoraikkojen määrän lisääminen parantaa kalojen lisääntymisen edellytyksiä, jos ne sijoitetaan alueille, joilla virtaus riittää pitämään soraikot puhtaina ja hapekkaina. Kutusoraikon lähelle kaivettu kuoppa tai syvänne on suojaisa lepopaikka emokaloille. Syvänteiden merkitys korostuu talvella, jolloin purossa saattaa olla vain vähän vettä. Syvennyksiä voidaan kaivaa hitaamman virtaaman alueille myös lietekuopiksi ja laskeutusaltaiksi, joihin kiintoaine pysähtyy.

Purokunnostuksissa käytetään usein myös puurakenteita, jotta uomasta tulisi monimuotoisempi. Puurakenteilla edesautetaan myös puron pohjan puhdistumista hienojakoisesta aineksesta. Lisäksi puuaines on useiden selkärangattomien eläinten ravintoa, ja ne puolestaan ovat ruokaa kaloille. Puron ylle kaatuneita puita ei poisteta, jos se ei ole välttämätöntä. Puron rannoilla kasvavat suojaavat puut on syytä jättää paikoilleen myös esimerkiksi metsänhoidon yhteydessä.

Usein kunnostustoimenpiteenä vesitetään uudelleen kuiviksi jääneitä uoman osia. Vaellusesteitä, kuten pohjapatoja, tierumpuja ja putouksia, voidaan mahdollisuuksien mukaan poistaa tai rakentaa ohitusuoma, jota pitkin kalat pääsevät kiertämään esteen. Myös puron kynnystäminen esteen alapuolelta voi korjata korkeuseron. Kunnostustoimenpiteiden jälkeen uomaan kehittyy pikku hiljaa luonnollinen tasapainotila, jolloin vedenlaatu paranee, uoman syöpyminen vähenee ja umpeenkasvu hidastuu. Puro alkaa luonnostaan mutkitella ajan kuluessa, mutta kehitystä voi nopeuttaa lisäämällä uomaan virranohjaimia.

Puron kunnostukseen voi liittyä useita erilaisia tavoitteita, joista tulee keskustella kaikkien asianosaisten kanssa. Toimenpiteet valitaan tärkeimpien tavoitteiden ja resurssien asettamissa rajoissa. Puron tilan pysyvä paraneminen edellyttää usein toimenpiteitä myös valuma-alueella, jotta puroon kohdistuva kuormitus vähenee ja vesi kirkastuu. Kunnostuksen jälkeen puroa tulee seurata useita vuosia ja tarvittaessa myös hoitaa edelleen.

Lue lisää: