vesienhoitoteema

Miten vesien tilaan voi vaikuttaa?

 

Luonnonvedet ovat yhteinen ilo – ja vastuu

Jokainen puro ja järvi on osa laajempaa vesistöaluekokonaisuutta. Vesistönvaikuttaminen lähivedet valuma-alueella voi olla monenlaista maankäyttöä, elinkeinotoimintaa, luontoarvoja ja virksityskäyttöä. Vesistöt rikastuttavat arkeamme ja yhteistä maisemaamme, niistä kannattaa huolehtia. Huonokuntoisenkin järven tai puron tilan parantamiseksi on melkein aina jotain tehtävissä, mutta aloitteellisuutta ja aktiivisuutta tarvitaan. Yksi tapa vaikuttaa on ryhtyä itse toimiin. Eräitä yleisimpiä yksityisten henkilöiden tai yhdistysten toteuttamia hankkeita ovat kosteikon perustaminen ja puron kunnostus vaikkapa talkoovoimin. Myös esimerkiksi vesikasvillisuuden niitto, poistokalastus ja muut järven kunnostamiseen tähtäävät toimet ovat mahdollisia. Toisaalta vesiensuojelun huomioiminen kaikessa maankäytössä on monin tavoin järkevää. Vesistö on aina valuma-alueensa summa.

  Vesistöt kuntoon yhdessä - kunnostus- ja hoitohankeopas (ProAgria Oulu)

  Hoida ja kunnosta lähipuroasi (Suomen ympäristökeskus)

 

Kosteikossa on elämääkosteikko rajattu

Valuma-alueen vesiensuojelurakenteet puhdistavat vesistöön kulkeutuvia vesiä esimerkiksi rehevöitymistä aiheuttavista ravinteista ja samentavasta kiintoaineesta. Kosteikko on kasvillisuuden ja vapaan vesialueen yhdessä muodostama kokonaisuus, jossa yhdistyvät vesiensuojelu, kosteikkokasvillisuus, lintuvedet, maiseman elävöittäminen ja virkistyskäyttö. Hoitoa tarvitsevan monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voivat saada ulkoista rahoitusta esimerkiksi maanviljelijät ja yhdistykset.

  Kosteikoilla eloa maisemaan (Riistakeskus)

  Ei-tuotannollisella investoinnilla alkuun maisemanhoidossa (mavi)

 

Huomio rannoilleranta alpi rajattu

Ranta-alueet ovat mainioita virkistyskohteita. Ulkoilureitit ja venepaikat houkuttelevat veden äärelle. Rantoja on hyvä hoitaa, mutta tasaisen nurmikentän ei tarvitse ulottua veden rajaan saakka. Niittämällä ja laiduntamalla hoidetut rantaniityt ovat usein monimuotoisen lajistonsa vuoksi arvokkaita luontokohteita. Luonnoltaan monimuotoiset rannat ovat myös kauniita katsella! Sen sijaan roskaantuminen on Suomen rannoilla ikävä ongelma. Sen ehkäisemiseen voi jokainen osaltaan kiinnittää huomiota rannoilla liikkuessaan.

   Kukkaniitty, mäntymetsä ja hiekkaranta. Vapaa-ajan asunnon maisemanhoito (Maa- ja kotitalousnaisten Keskus)

 

Mieti mitä viemäriin kaadat

Omalta osaltaan jokainen voi osallistua vesiensuojeluun esimerkiksi huolehtimalla jätevesiasiat kuntoon ja kiinnittämällä huomiota vesistöihin kulkeutuvaan kuormitukseen omassa arjessaan. Jätevedenpuhdistamot - niin suuret keskitetyt laitokset kuin kiinteistökohtaiset pienpuhdistamot - poistavat jätevedestä suuren osan luonnolle haitallisista aineista. Kuitenkin jatkuvasti vesistöihimme ja aina mereen saakka päätyy esimerkiksi erilaisista kemikaaleista, kosmetiikasta ja lääkkeistä peräisin olevia haitallisia aineita ja mikroskooppisia muovihiukkasia, jotka pääsevät puhdistusjärjestelmien läpi. Luonnossa aineet voivat kertyä eliöihin haitaten niiden elämää tai lisääntymistä ja saattavat joissain tapauksissa päätyä myös ihmisten ruokapöytiin.

  Viemäri ei pidä salaisuuksia (pytty.fi)

  Jätevesiopas (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry)

Lue lisää: 

  Vesistökunnostusverkosto (ymparisto.fi)

Ajankohtaista